Zarządzanie kontem


  logo  AF SEKO sp.z o.o.

   43-300 Bielsko-Biała
   ul. Bogusławskiego 17

   Tel:    33 8140101
   Fax:   33 8140071
  
http:   www.seko.com.pl

niedziela, luty 25, 2024

 Regulamin hostingu

 

Warunki świadczenia usługi  hostingu  przez AF SEKO 

§1

 Postanowienia ogólne

1.       Zakres i warunki świadczenia przez AF SEKO sp.z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej usług określają Umowa i Cennik.

2.        Niniejsze Warunki świadczenia usług hostingowych zwane dalej Warunkami stanowią załącznik do Umowy w zakresie świadczenia usług hostingowych.

 § 2

 Definicje pojęć

Użyte w Warunkach określenia oznaczają:

  • usługi – usługi hostingowe świadczone przez AF SEKO  na rzecz Abonenta
  • okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) Abonenta wobec AF SEKO  z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez AF SEKO  na fakturze,
  • Umowa – umowa zawarta pomiędzy AF SEKO  i Abonentem o świadczenie usług,
  • urządzenia – sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług.
  • panel administracyjny – panel do zarządzania usługami, udostępniany Abonentowi na czas świadczenia usług.
  • konto administracyjne – adres skrzynki pocztowej Abonenta na który wysyłane są komunikaty i powiadomienia od AF SEKO . Abonent jest zobligowany do zadeklarowania takiego adresu w panelach administracyjnych udostępnionych przez AF SEKO.

 § 3

Umowa o świadczenie usług

1.      Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów:

a.      przez aktywację usługi poprzez stronę internetową AF SEKO  i opłacenie zamówionej usługi. AF SEKO  zaprzestanie świadczenia usługi w przypadku braku wniesienia przez Abonenta opłaty w terminie 14 dni od dnia aktywacji usługi hostingowej poprzez Internet. Brak wniesienia opłaty w tym terminie będzie uważane za odstąpienie przez Abonenta od umowy.

b.      przez zawarcie umowy bezpośrednio z pełnomocnikiem AF SEKO.

2.      Umowa zawarta w trybie określonym w § 3 ust. 1a. nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej http://www.seko.net.pl

3.      Umowa zawarta w trybie określonym w § 3 ust. 1b. posiada formę pisemną.

4.      Skutki braku wskazania danych konta administracyjnego lub podanie nieprawidłowych danych konta administracyjnego spoczywają na Abonencie

§ 4

Ograniczenia świadczenia usługi

1.      AF SEKO  może rozwiązać umowę lub zawiesić świadczenie usługi w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy realizowane przez Abonenta usługi lub czynności powodują zakłócenia pracy działania urządzeń. Takimi usługami lub działaniami są w szczególności:

a)             udostępnianie aplikacji typu AdSerwer (serwer banerów reklamowych)

b)             udostępnianie serwera baz danych na potrzeby usług realizowanych poza serwerami AF SEKO 

c)             wykonywanie skryptów oraz zapytań SQL powodujących zakłócenia pracy urządzeń

d)             utrzymywanie przez Abonenta treści nielegalnych (oprogramowanie, pliki audio i video) lub sprzecznych z prawem.

e)             utrzymywanie przez Abonenta serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez AF SEKO. 

2.      W dniu rozwiązania umowy AF SEKO  bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące się na serwerach.

§ 5

Odpowiedzialność i obowiązki Abonenta

1.      Abonent zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych Abonentów,

2.      Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci;

3.      Abonent nie może wykorzystywać  urządzeń AF SEKO  do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym (SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (From, To) lub zawierających sfałszowane nagłówki.

4.      Wszelkie reklamacje dotyczące odrzucenia przesyłki przez systemy AF SEKO  w sposób inny od wymienionych w pkt 3 oraz § 6 pkt 4 powinny być zgłaszane w trybie reklamacyjnym.

§ 6

Prawa i obowiązki AF SEKO 

1.      W celu zabezpieczenia danych Abonenta, AF SEKO  zobowiązane jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych przynajmniej raz w tygodniu. Kopia wiadomości e-mail będzie dokonana tylko dla wiadomości nie pobranych przez Abonenta z serwera. Odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie.

2.      AF SEKO  zobowiązuje się do podjęcia działań zabezpieczających urządzenia przed dostępem osób nieuprawnionych. AF SEKO  nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe).

3.      AF SEKO  zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych Abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą identyfikatora i hasła jednoznacznie identyfikującego Abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy identyfikatora i hasła identyfikującego Abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. AF SEKO  nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Abonenta. AF SEKO  zaleca Abonentom regularną zmianę hasła identyfikującego Abonenta.

4.      AF SEKO  zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy AF SEKO  przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek e‑mailowych o charakterze masowym (SPAM). Stosowane mogą być między innymi następujące techniki:

a.       odrzucanie wszelkich połączeń bądź przesyłek e-mail pochodzących z adresów, na które wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów AF SEKO) skargi,

b.      blokowanie kont użytkowników poczty AF SEKO, na których wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów AF SEKO ) skargi,

c.       odrzucanie wszelkich transmisji pochodzących z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe (w szczególności Rangers, ORDB, SpamHaus, SpamCop) czarnych listach

(w szczególności. http://www.nospam-pl.net/rbl.php,  http://www.ordb.org/lookup/)

d.      odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antyspamowe AF SEKO  za przesyłki o charakterze masowym, niepożądane przez odbiorców

e.       odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antywirusowe AF SEKO  za zawierające wirusy

f.        odrzucanie połączeń bądź przesyłek e-mail, które posiadają znamiona ataków typu "mail-bombing" (wysyłanie bardzo dużej ilości przesyłek w krótkim okresie czasu)

g.       odrzucanie połączeń bądź przesyłek e-mail ze źródeł, które nie posiadają poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS

h.       odrzucanie przesyłek e-mail zawierających sfałszowane nagłówki

i.         odrzucanie połączeń z domen nie posiadających rekordu SPF (http://spf.pobox.com)

§ 7

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem hostingowym AF SEKO  w związku ze świadczeniem usługi

1.      Dostęp do publicznej sieci Internet.

2.      Komputer, terminal lub inne urządzenie na którym dostępne jest oprogramowanie, dzięki któremu można przeglądać strony WWW poprzez protokół HTTP zabezpieczony szyfrowaniem SSL.

§ 8

Świadczenie usług dla konsumentów

1.      Do świadczenia usług Abonentom będącym konsumentami stosuje się Regulamin z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów prawa regulujących uprawnienia konsumentów.

2.      Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

3.      Jeżeli AF SEKO  nie może spełnić świadczenia zawiadomi o tym konsumenta w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną za Usługę.

4.      Warunkiem zawarcia Umowy przez Konsumenta jest uprzednie dokonanie przez niego potwierdzenia zapoznania się przez niego z Regulaminem, Warunkami, Cennikiem Umową oraz informacją o:

a.      możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile jest to możliwe technicznie,

b.      udostępnianych przez AF SEKO  środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, przetwarzaniu danych osobowych

§ 9

Zmiana Warunków

1.       O zmianach Warunków AF SEKO  zawiadomi Abonentów drogą elektroniczną przekazując informację na konto administracyjne Abonenta  przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Warunków.

2.        Przedłużenie umowy na kolejny okres rozliczeniowy jest równoznaczne z akceptacją nowych Warunków.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.      Warunki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 roku.